1. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a KEOLA Kft. (székhelye: 2030 Érd, Felső u. 53. Tel: +36 30 950 6203, e-mail: egeszseg@keola.hu; a továbbiakban “KEOLA”) birtokolja az oldalainkon látható információkat. A https://keola.hu oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki a webáruházunkban vásárol, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Az Ön által megadott adatokat a KEOLA kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a KEOLA-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: “Infotv.”) megfelelően járunk el.

A KEOLA az általa kezelt személyes adatokról az adatalanyok tájékoztatása érdekében az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel az alábbi tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”) teszi közzé az Infotv. 20. § (2) bekezdése és (4) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében. A Tájékoztatóban használt fogalmak pontos tartalmát az Infotv. 3. § szerinti értelmező rendelkezések részletezik.

2. A Tájékoztató köre

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed

 • a KEOLA gyógynövény Facebook oldalán: https://www.facebook.com/keolagyogynoveny/;
 • a KEOLA Csodaműhely honlapján: https://keola.hu/
 • a KEOLA gyógynövény-el való kapcsolatfelvétel során az adatkezelési tevékenységekre és az ezen adatkezelések által érintett adatalanyokra (a továbbiakban: “vásárló”).

Az Adatvédelmi Tájékoztató a KEOLA honlapján történő közzététellel lép hatályba.

3. Az adatkezelő személye és az adatkezelés célja

Az KEOLA a jelen tájékoztató hatálya alatt adatkezelőként jár el. A KEOLA mint adatkezelő meghatározza az általa kezelt, természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, az adatkezelés eszközeit, valamint megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.

A személyes adatok felvételének és kezelésének célja a KEOLA honlapja útján elérhető szolgáltatásaink nyújtása, ideértve:

 • a KEOLA honlapján, elektronikus elérhetőségein keresztül benyújtott megrendelések teljesítése,
 • a vásárlóval való kapcsolattartás,
 • kéretlen regisztrációk, visszaélések megelőzése és kiszűrése,
 • esetleges panaszok kezelése,
 • hírlevél küldés céljából a Vásárló külön hozzájárulása alapján.

4. Az adatkezelés jogalapja

A Tájékoztató hatálya alatt és eltérő jelzés hiányában az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

A Vásárló a személyes adatai kezeléséhez a hozzájárulását külön adatkezelési hozzájárulásban; a honlap használatával, vagy a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg. A személyes adatok kezelésének jogalapja az az érintett vásárló önkéntes hozzájárulása (az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, továbbá 2018. május 25. napjától alkalmazandó 2016/679 EU rendelet (“általános adatvédelmi rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), amely hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható. Eltérő jelzés hiányában a vásárló a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról regisztráció során, külön nyilatkozat útján nyilatkozik. Hírlevelek és közvetlen üzletszerzésnek minősülő üzenetek, így elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján végzett kommunikációk esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja a vásárló külön nyilatkozatban megadott önkéntes hozzájárulása a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése alapján.

Eltérő jelzés hiányában a Vásárló a jelen Tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásáról regisztráció során, külön nyilatkozat útján nyilatkozik.

Hírlevelek és közvetlen üzletszerzésnek minősülő üzenetek, így elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján végzett kommunikációk esetében a személyes adatok kezelésének jogalapja a Vásárló külön nyilatkozatban megadott önkéntes hozzájárulása a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdése alapján.

5. A kezelt személyes adatok köre

A KEOLA a Vásárló alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait kezeli:

 • Kezelt adatok:
  • A Vásárló neve
  • A Vásárló lakcíme
  • A Vásárló elektronikus elérhetősége (email címe)
  • A Vásárló telefonszáma
 • Adatkezelési célok:
  • A kezelt adatok az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában

6. Az adatkezelés időtartama

A KEOLA a személyes adatokat a Vásárlóval fennálló jogviszony időtartama alatt kezeli, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, ha arra jogszabály engedélyt ad.

A Vásárló regisztrációjának törlésével a kezelt személyes adatok legkésőbb 30 napon belül törlésre kerülnek, kivéve, ha (i) a Vásárló az adatkezeléshez megadott hozzájárulását ennél hamarabbi időponttal vonja vissza, vagy (i) ha az adatkezelést jogszabály írja elő vagy (iii) jogszabály teszi lehetővé az adat megőrzését, például az adatkezelés korán keletkezett számviteli bizonylatok megőrzése érdekében. Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja, az számviteli bizonylatnak minősül, a KEOLA a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja. A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, ellenőrzések, vizsgálatok dokumentumai. A személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha a KEOLA valamely jogi igénnyel rendelkezik a Vásárlóval szemben vagy ha a Vásárló érvényesít jogi igényt a KEOLA -val szemben.

7. Az adatok megismerésére jogosultak

A KEOLA az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása vagy a Jogi Nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában nem továbbítja és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére.

A Honlap látogatása és/vagy regisztráció során a KEOLA rögzíti a Vásárlók IP címét, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a vásárlói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

8. Sütik

A KEOLA a honlapja a hatékonyabb működés, testre szabott kiszolgálás és vásárlói élmény növelése érdekében kis adatcsomagot, ún. sütiket használ.

9. Adatbiztonság

A KEOLA minden szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

A KEOLA, mint adatkezelő a fent megjelölt személyes adatokat bizalmasan kezelik. Szükséges intézkedés gyanánt minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesznek, mely az adatok biztonságát garantálja, különösen:

 • a KEOLA a személyes adatokat elektronikus formában tárolja. A kezelt személyes adatokhoz a KEOLA munkavállalói közül is csak a kezelt személyes adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak férhetnek hozzá;
 • a személyes adatok biztonsága érdekében a KEOLA titkosítást és más fizikai és logikai védelmi intézkedéseket alkalmaz és mindent megtesz, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

10. A Vásárlók jogai és érvényesítésük

A Vásárló bármikor felvilágosítást kérhet személyes adatai kezeléséről, és bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását a KEOLA -hoz címzett ajánlott és tértivevényes úton küldött levelében vagy elektronikus úton a KEOLA alábbi elérhetőségén:

KEOLA Kft:
Email: egeszseg@keola.hu
Telefonszám: +3630 950 6203

A Vásárlónak bármikor jogában áll személyes adatai szolgáltatását indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. A KEOLA -nál az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni: egeszseg@keola.hu. A KEOLA kérheti, hogy a Vásárló azonosítsa magát.

Az KEOLA a kezelt adatot törli ha

 • kezelése jogellenes;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy
 • a Vásárló kéri.

A Vásárló bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Tájékoztatás iránti kérelem esetén a KEOLA a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, írásban ad tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az rendelkezésére áll, a személyes adat helyesbítésre kerül. Törlés helyett zárolásra kerül a személyes adat, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kerül kezelésre, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelölésre kerül a kezelt személyes adat, ha a Vásárló vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem nem kerül teljesítésre, úgy a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a KEOLA írásban közöli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, a Vásárló bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben. A Vásárló tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja a KEOLA. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a Vásárló a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat a KEOLA -val, mint adatkezelővel szemben.

A Vásárló jogainak feltételezett megsértése esetére vizsgálati eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy az Infotv. 21. § szerint a Vásárló bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az a Vásárló választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).